S’aprova la memòria anual del SIGMA

24 de setembre de 2020

Durant la Junta General del Consorci SIGMA, celebrada el passat 16 de setembre, el Director del Consorci presentà la memòria de gestió del centre per l’any 2019.

Si ve aquesta és una actuació que es du a terme normalment el primer trimestre de l’any, enguany la crisi sanitària en la que ens trobem immersos ha modificat els calendaris de les Juntes.

La memòria del Consorci s’estructura en quatre documents que, per una banda, faciliten la lectura i la recerca d’informació concreta i, per l’altra, es dirigeixen a un públic potencial diferent. Els documents que conformen la memòria son:

Document  1.-  MEMÒRIA  INSTITUCIONAL,  destinada  a  donar  a  conèixer  les  funcions,  els  òrgans  de  govern,  l’estructura  del  pressupost  i finançament, així com les previsions de les actuacions a desenvolupar en la legislatura. És un document que es considera d’ús restringit i adreçat als òrgans de govern, amb la intenció de que es modifiqui un cop per legislatura.

Document 2.- MEMÒRIA DE L’ORGANITZACIÓ, recull l’evolució anual  dels vectors de sostenibilitat (social, econòmic i ambiental), així com les actuacions que es consideren de caràcter general i territorial: controls del medi, gestió del laboratori, seguiment del banc de llavors i actuacions de suport  de  l’organització.  Aquest  document  és d’ús públic.

Document 3.- MEMÒRIA DELS SERVEIS, en aquest document es poden seguir les actuacions i l’evolució anual en la gestió dels serveis  públics,  els  controls  i  les  inspeccions,  els  permisos,  l’assistència  tècnica,  l’atenció  al  ciutadà  i  la  comunicació. Aquest  document  també  és públic.

Document  4.-  MEMÒRIA  DELS  AJUNTAMENTS,  és  un  document  molt  més  concret  que  la  resta,  on  es  recull  l’estat  dels  diferents  serveis  i accions  delegades  per  cada  ajuntament,  així  com  els  costos  que  aquest  suposen  i  les  transferències  que  es  reben  per  la  seva  prestació. Igualment recull les problemàtiques detectades en el municipi i les propostes de millora a futur. És un document d’ús restringit per cadascun dels municipis i es lliura anualment, pels volts del mes de juny.

A la pàgina web del SIGMA, https://www.consorcisigma.org/documents-sigma-garrotxa/ hi podreu trobar els documents d’ús públic que recullen les principals actuacions d’organització i gestió de serveis dutes a terme pel Consorci al llarg d’aquest any.