Cicle de l’aigua

cicle aigua SIGMA Garrotxa

L’aigua és un element indispensable per a la vida de les persones, els animals i les plantes i un bé escàs que cal saber administrar. Menys de l’1% de l’aigua existent al planeta és dolça i es troba en estat líquid i per tant és apta per les nostres necessitats. A més, només podem utilitzar-ne una part, ja que la resta és necessària per a garantir el cabal ecològic i la vida dels nostres rius, per tant, cal que aquesta aigua que ens queda disponible estigui en bones condicions. El Consorci SIGMA vetlla per assegurar la quantitat i la qualitat de les aigües superficials i subterrànies a la comarca, d’acord amb el Pla del Cicle de l’Aigua de la Garrotxa. Es controla la gestió de les 21 depuradores existents, els aproximadament 50 Km de col·lectors en alta i les 42 estacions de bombament que en aquests moments estan en funcionament a la comarca, tot garantint la qualitat de les aigües residuals abocades a les lleres fluvials. En aquesta línia, el SIGMA també és responsable de controlar la qualitat de l’aigua dels abocaments d’aigües industrials. Pel que fa a l’abastament d’aigua potable, des del SIGMA es treballa conjuntament amb els ajuntaments que tenen una gestió directa del servei de potabilització per a controlar-ne la qualitat. Anualment es realitzen tasques d’avaluació de la qualitat biològica de l’aigua subterrània i superficial. Concretament:

  • S’efectua el control qualitatiu i quantitatiu de les aigües subterrànies
  • Es controla la qualitat de l’aigua superficial amb els índex IBMWP i IPS
  • S’efectuen tasques de vigilància de la qualitat de l’aigua de les fonts naturals d’Olot

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Estació de reutilització d'aigua d'Olot

Sol·licitar una visita a les instal·lacions de gestió del medi (depuradora, planta de compostatge, deixalleries i dipòsit controlat de residus)

Consultar els resultats analítics de l’aigua de les fonts naturals d’Olot

Consultar els resultats analítics de l'aigua de consum d'Olot