Sigma

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA – és un ens públic local integrat pel Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, com a ens locals constituents.

Els seu objecte és la gestió del medi ambient i de la salut pública de la ciutat d’Olot i de la comarca de la Garrotxa, mitjançant l’exercici de les funcions que li atribueixen els seus Estatuts i les demés que li puguin correspondre d’acord amb els mateixos.

La seva finalitat és el desenvolupament sostenible de la ciutat d’Olot i de la comarca de la Garrotxa, tot garantint que el desenvolupament econòmic i social sigui plenament compatible amb la protecció del medi, de la biodiversitat i de la salut de les persones.

Òrgans de govern del SIGMA

Junta General
Òrgan suprem de deliberació i decisió on es troben representats tots els ens consorciats.

Junta de Govern
Funcions de gestió i suport a la direcció

Presidència
Funcions representatives i executives

Direcció
Funcions executives, d’inspecció i direcció de la satisfacció de l’objecte consorcial