Canvi climàtic

Al conjunt de transformacions que es produeixen en el medi ambient com a conseqüència de les nostres activitats li hem donat el nom de canvi global, que s’entén com “el creixement de la població humana, i el creixement dels recursos necessaris per a sostenir aquesta població, que es manté gràcies a una sèrie d’activitats (agricultura, ramaderia i pesca, indústria, comerç internacional). Aquestes activitats transformen les terres, alteren els principals cicles biogeoquímics i afegeixen o eliminen espècies en molts ecosistemes”. Aquests components primaris del canvi global interaccionen entre si i poden provocar, a més, altres alteracions en el funcionament de l’ecosistema global, com el canvi climàtic, que té el seu origen en l’augment de les concentracions dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i les extincions d’espècies, és a dir, la pèrdua de diversitat biològica. Tots aquests fenòmens, junt amb altres com l’augment de les concentracions de productes tòxics en el medi ambient, l’erosió del sòl, la desaparició de la capa d’ozó o l’augment de l’acidesa de les precipitacions, podem considerar que són símptomes d’una malaltia, són la conseqüència de l’apropiació de la biosfera per part de la nostra espècie. La utilització de les terres per a obtenir béns i serveis és, probablement, el component més important del canvi global. La major part de les terres cobertes per vegetació han estat alterades, d’una forma o altra, pels éssers humans. La transformació de les terres provoca l’alteració dels hàbitats de les espècies que habiten a la zona modificada i és la principal causa de pèrdua de diversitat biològica. Aquest component del canvi global, a més, té un paper molt important en el clima del planeta ja que és responsable del 20% de les emissions antròpiques de diòxid de carboni i contribueix en un percentatge molt major a l’augment de les concentracions de metà i òxid nitrós a l’atmosfera, que són també gasos d’efecte hivernacle. L’augment de la concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera és, sens dubte, el component del canvi global millor documentat. La causa principal d’aquest augment es troba en l’ús de combustibles fòssils però la conversió de boscos i pastures en terres de conreu també n’és responsable d’una part significativa. El consens de la comunitat científica internacional que investiga el clima és que aquest augment de la concentració de diòxid de carboni influirà sobre el clima i provocarà un canvi climàtic, les manifestacions del qual es produiran, previsiblement, en els pròxims cent anys. Si ve el canvi global és inevitable, el que sí és evitable és la contínua degradació dels ecosistemes i de la seva capacitat per a proporcionar-nos béns i serveis que són necessaris per a la nostra supervivència. Aquest és, sens dubte, el gran repte científic i tecnològic, social, polític i econòmic de la humanitat per al segle XXI: avançar cap a un món sostenible. Catalunya també juga el seu paper en aquest repte i tots els seus territoris han de sumar esforços i iniciatives per seguir amb la política mediambiental de la Unió Europea. En el cas de la Garrotxa, s’ha establert el seu full de ruta en el Pla d’Adaptació als Impactes del Canvi Climàtic a la Garrotxa, redactat pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA. L’objectiu estratègic del Pla, és el de reduir la vulnerabilitat associada als impactes climàtics sobre el territori amb una visió transversal i comarcal.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle