Emergències i protecció civil

A través del servei de Protecció Civil, les administracions públiques s’organitzen internament per afrontar una situació d’emergència derivada d’un risc greu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària amb el suport de les associacions de voluntaris. Així doncs, la protecció civil ha de funcionar perfectament quan res funciona. El Consorci SIGMA, per encàrrec del Consell Comarcal de la Garrotxa, gestiona el servei d’emergències i protecció civil dels municipis de la comarca, excepte per Olot, i realitza tasques de planificació i suport tècnic. Les principals actuacions de planificació que es porten a terme són:

  • Redacció i revisió del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil als municipis de la Garrotxa (PAS). Planifica l’assistència i el suport logístic que el Consell Comarcal pot oferir als municipis. Aquest Pla compta amb l’adhesió de tots els municipis de la comarca. En el marc d’aquest document es crea el Centre de Coordinació d’Emergències comarcal  (sala de situació) que permet optimitzar la gestió dels recursos comarcals disponibles i les actuacions de les diferents forces actuants mitjançant la coordinació i el traspàs d’informació en cas d’emergència.
  • Redacció i execució del Pla de prevenció d’incendis comarcal (PPI). Proposa actuacions concretes al territori per a la minimització de possibles conseqüències en cas d’incendi forestal.
  • Redacció i revisió del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). Planifica els recursos humans i materials de l’ajuntament en cas d’emergència, en funció dels diferents riscos que l’afecten.
  • Redacció i implantació dels Plans d’Autoprotecció municipals (PAU). Plans associats a activitats, centres o instal·lacions públiques concretes. Avaluen els riscos i estableixen un seguit de protocols d’actuació i uns mitjans per fer front a episodis d’emergència.  Pel seu tràmit d’homologació s’ha creat la Comissió de Protecció Civil de la comarca.

Les principals actuacions de suport tècnic executades des del servei d’emergències i protecció civil del SIGMA són:

  • Suport a les Associacions de Defensa Forestal (ADF) a través de la seva Federació, tant en aspectes tècnics com administratius.
  • Redacció del Document d’acompanyament al Plànol de Delimitació dels municipis de menys de 20.000 habitants. Identifica les construccions que han de disposar d’una franja de seguretat en cas d’incendi forestal.

INFORMACIÓ I TRÀMITS

Consells per a l'autoprotecció en cas d'emergència

Enllaços d'interès