Ja podeu consultar la memòria de gestió del Consorci SIGMA

17 d'abril de 2019

Novament, tal i com preveuen els estatuts del SIGMA, aquest mes de març el Director del Consorci ha presentat a la Junta General la memòria de gestió del centre per l’any 2018.

La memòria del Consorci s’estructura en quatre documents que, per una banda, faciliten la lectura i la recerca d’informació concreta i, per l’altra, es digigeixen a un públic potencial diferent. Els documents que conformen la memòria son:

Document  1.-  MEMÒRIA  INSTITUCIONAL,  destinada  a  donar  a  conèixer  les  funcions,  els  òrgans  de  govern,  l’estructura  del  pressupost  i finançament, així com les previsions de les actuacions a desenvolupar en la legislatura. És un document que es considera d’ús restringit i adreçat als òrgans de govern, amb la intenció de que es modifiqui un cop per legislatura.

Document 2.- MEMÒRIA DE L’ORGANITZACIÓ, recull l’evolució anual  dels vectors de sostenibilitat (social, econòmic i ambiental), així com les actuacions que es consideren de caràcter general i territorial: controls del medi, gestió del laboratori, seguiment del banc de llavors i actuacions de suport  de  l’organització.  Aquest  document  és d’ús públic.

Document 3.- MEMÒRIA DELS SERVEIS, en aquest document es poden seguir les actuacions i l’evolució anual en la gestió dels serveis  públics,  els  controls  i  les  inspeccions,  els  permisos,  l’assistència  tècnica,  l’atenció  al  ciutadà  i  la  comunicació. Aquest  document  també  és públic.

Document  4.-  MEMÒRIA  DELS  AJUNTAMENTS,  és  un  document  molt  més  concret  que  la  resta,  on  es  recull  l’estat  dels  diferents  serveis  i accions  delegades  per  cada  ajuntament,  així  com  els  costos  que  aquest  suposen  i  les  transferències  que  es  reben  per  la  seva  prestació. Igualment recull les problemàtiques detectades en el municipi i les propostes de millora a futur. És un document d’ús restringit per cadascun dels municipis i es lliura anualment, pels volts del mes de juny.

A la pàgina web del SIGMA, https://www.consorcisigma.org/documents-sigma-garrotxa/ hi podreu trobar els documents d’ús públic que recullen les principals actuacions d’organització i gestió de serveis dutes a terme pel Consorci al llarg d’aquest any.